Երեվանի ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Փաստաթղթեր

Կանոնադրություններ

Ֆակուլտետներ, Ստորաբաժանումներ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ

Ընթացակարգեր, Կարգեր, Աշխատակարգեր, Կանոններ, Ուղեցույց, Հրահանգներ

Ծրագրեր

Ռազմավարություններ, Հայեցակարգեր, Ժամանակացույցեր

Հրամաններ

ԵՊՀ ռեկտորի, պարգևատրումների, կրթաթոշակների, մրցույթների և այլն

Հաշվետվություններ

Ուստարվա գործունեության, Ռեկտորի գործունեության, Զեկույցներ

Ֆինանսական

Եկամուտներ և ծախսեր, Կատարողական, Աուդիտ,Գնումների մրցույթներ
ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱՅՔԷՋ
ԵՊՀ ռեկտորատը՝ որդեգրելով առավել հրապարակային ու թափանցիկ աշխատաոճ, նպատակ ունենալով առավել համակարգված ձևով ներկայացնել ԵՊՀ գործունեությանն առնչվող ներքին իրավական ակտերը, ներկայացնում է «ԵՊՀ փաստաթղթեր» կայքէջը:

Կայքում դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ կանոնադրություններին, կանոնակարգերին, ընթացակարգերին, ծրագրերին, հրամաններին, հաշվետվություններին, ֆինանսական փաստաթղթերին: Ներկայացված են նաև կոլեգիալ մարմինների (ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհուրդ, ԵՊՀ գիտական խորհուրդ, ֆակուլտետներ և բուհում գործող այլ ստորաբաժանումներ) նիստերի արձանագրություններն ու որոշումները: Կայքի դյուրին, տրամաբանական կառուցվածքի և որոնման գործիքի միջոցով հեշտությամբ կարելի է գտնել անհրաժեշտ փաստաթուղթը: